در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
رئیس شورای عمومی سندیکا

رئیس شورای عمومی سندیکا

براساس اساسنامه داخلی سندیکای بیمه گران ایران شورای عمومی عالی ترین مرجع برای رسیدگی و اخذ تصمیم دربارۀ تمام امور سندیکاست. در ماده 10 این اساسنامه درخصوص وظایف و اختیارات شورای عمومی  آمده است: 1- اتخاذ ...

محسن پورکیانی |

اعضای کارگروه تخصصی بیمه های مهندسی سندیکای بیمه گران ایران

اعضای کارگروه تخصصی بیمه های مهندسی سندیکای بیمه گران ایران

سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی ...

مهندسی |

اعضای کارگروه تخصصی آتش سوزی سندیکای بیمه گران ایران

اعضای کارگروه تخصصی آتش سوزی سندیکای بیمه گران ایران

سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های ...

اطلاعیه |

اعضای کارگروه تخصصی بیمه های اتکایی سندیکای بیمه گران ایران

اعضای کارگروه تخصصی بیمه های اتکایی سندیکای بیمه گران ایران

سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی ...

اتکایی |

اعضای کارگروه تخصصی توسعه بیمه های عمر و زندگی  سندیکای بیمه گران ایران

اعضای کارگروه تخصصی توسعه بیمه های عمر و زندگی سندیکای بیمه گران ایران

سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی ...

توسعه بیمه های عمر و زندگی |

اعضای کارگروه تخصصی بیمه های  اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران

اعضای کارگروه تخصصی بیمه های اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران

سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی ...

اتومبیل |

اعضای کارگروه تخصصی روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران

اعضای کارگروه تخصصی روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران

سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب ...

روابط عمومی |

اعضای کارگروه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات سندیکای بیمه گران ایران

اعضای کارگروه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات سندیکای بیمه گران ایران

سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب ...

فناوری اطلاعات |

اعضای کارگروه تخصصی مالی سندیکای بیمه گران ایران

اعضای کارگروه تخصصی مالی سندیکای بیمه گران ایران

سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب ...

مالی |

اعضای کارگروه تخصصی بیمه های مسئولیت سندیکای بیمه گران ایران

اعضای کارگروه تخصصی بیمه های مسئولیت سندیکای بیمه گران ایران

سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب ...

بیمه های مسئولیت |

اعضای کارگروه تخصصی درمان  سندیکای بیمه گران ایران

اعضای کارگروه تخصصی درمان سندیکای بیمه گران ایران

سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب ...

درمان |

اعضای کارگروه تخصصی حقوقی سندیکای بیمه گران ایران

اعضای کارگروه تخصصی حقوقی سندیکای بیمه گران ایران

سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب ...

حقوقی |

« ۲  ۳  ۴ ۵ »
۱۲ از ۱۸۶ نتیجه
۴ از ۱۶ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰