در حال بارگذاری ...
 • روسای شورای هماهنگی استان های اردبیل، خراسان شمالی، لرستان و همدان انتخاب شدند

  جوادی، ساری، جمشیدی و موسوی به عنوان روسای جدید شوراهای هماهنگی استان های اردبیل، خراسان شمالی، لرستان و همدان انتخاب شدند.

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، در ادامه برگزاری انتخابات شوراهای هماهنگی استانها، روز پنجشنبه 19 دی ماه 98 انتخابات در استان اردبیل با حضور نماینده سندیکا و مدیران شعب شرکت های بیمه در این استان برگزار شد و طی آن فرهنگ جوادی مدیر شعبه بیمه پارسیان بعنوان رئیس، مسعود سبزچی مدیر شعبه بیمه پاسارگاد بعنوان نایب رئیس و حسین مکائیل وند مدیر شعبه بیمه کارآفرین بعنوان دبیر شورای هماهنگی شرکت های بیمه در استان اردبیل انتخاب شدند.
  در استان اردبیل 20 عضو سندیکا فعال هستند و پیش از این فرهنگ جوادی، ریاست شورای هماهنگی شرکت های بیمه این استان را در اختیار داشته که مجددا به این سمت انتخاب شد.
  انتخابات شورای هماهنگی استان خراسان شمالی نیز حضور حسین اولیا نماینده سندیکا و مدیران شعب شرکت های بیمه در این استان  برگزار شد و طی آن مهران ساری مدیر شعبه بیمه پارسیان بعنوان رئیس، یعقوب حاتمی مدیر شعبه بیمه آسیا بعنوان نایب رئیس و سیدعلی اکبر صالح پور مدیر شعبه بیمه پاسارگاد بعنوان دبیر شورای هماهنگی شرکت های بیمه در استان خراسان شمالی انتخاب شدند.
  استان خراسان شمالی دارای 20  عضو سندیکا فعال است که پیش از این علی وفاپیشه، مدیر شعبه بیمه ایران ریاست شورای هماهنگی شرکت های بیمه این استان را در اختیار داشت که در این جلسه از زحمات وی تقدیر شد.
  انتخابات استان لرستان نیز با حضور علی کرمی نماینده سندیکا و مدیران شعب شرکت های بیمه در این استان  برگزار شد و طی آن شاهپور جمشیدی مدیر شعبه بیمه ایران بعنوان رئیس، نادر فتحی کاوه مدیر شعبه بیمه پارسیان بعنوان نایب رئیس و امین بهرامی مدیر شعبه بیمه ما بعنوان دبیر شورای هماهنگی شرکت های بیمه در استان لرستان انتخاب شدند.
  در استان لرستان نیز 18 عضو سندیکا فعال هستند و پیش از این شاهپور جمشیدی، ریاست شورای هماهنگی شرکت های بیمه این استان را در اختیار داشته که مجددا به این سمت انتخاب شد.
  همچنین انتخابات شورای هماهنگی استان همدان با حضور محمدمحسن طباخها نماینده سندیکا و تمامی مدیران شعب شرکت های بیمه در این استان برگزار شد و طی آن سیدمحمدجواد موسوی مدیر شعبه بیمه ایران با کسب اکثریت آرا به عنوان رییس، مهدی قراگوزلو مدیر شعبه بیمه سینا بعنوان نایب رئیس و زانیار قربانی مدیر شعبه بیمه نوین بعنوان دبیر شورای هماهنگی شرکت های بیمه دراستان همدان انتخاب شدند. 
  پیش از این نیز موسوی مسئولیت ریاست شورای هماهنگی این استان را برعهده داشت که مجددا به این سمت انتخاب شد.
  گفتنی است در استان همدان 21 عضو سندیکا فعال هستند.
  گفتنی است دور جدید فعالیت های شوراهای هماهنگی در استانها با مدیریت سندیکای بیمه گران ایران از سال 1396 آغاز شد و مدت فعالیت هیئت رئیسه سه نفره این شوراها دوره ای دو ساله است.

   
  نظرات کاربران