در حال بارگذاری ...
 • آئین نامه شماره 96

  آیین نامه شماره 96 (آئین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی) در تاریخ 30 آبان ماه 1397 تصویب گردیده و از ابتدای سال 1398 جایگزین آئین نامه شماره 54 و خواهد شد. در این آیین نامه کلیه شرایط مربوط به اعطا نمایندگی بیمه های زندگی درج شده است. از نکات مثبت این آئین نامه جدید میتوان به لزوم قبولی در آزمون بیمه مرکزی نام برد.

  ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ در اﺟﺮای ﻣﺎده 17 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄسیس ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان و ﺑﯿﻤﻪﮔﺮی، در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 08/07/1396 آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ «آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ» را ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 15 ﻣﺎده و 2 ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮد: ﻣﺎده 1) ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش ﺑﯿﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎراً «ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش» ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ، در ازای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻓﺮوش و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﻧﻔﺮادی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
  ﻣﺎده 2) ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در رﺷﺘﻪ ﺑﯿﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﻔﺮادی ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش اﻋﻄﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش ﺑﺎﯾﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

  ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
  اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ادﯾﺎن رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر
  داﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﺪت ﻗﺮارداد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺮدان
  دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ
  ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺆﺛﺮ
  ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
  ﻃﯽ دوره آﻣﻮزش ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ و اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
  ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در آزﻣﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی ج.ا.اﯾﺮان
  ﺗﺒﺼﺮه- ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی ج.ا.اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش را ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺑﯿﻤﻪ، ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﺑﯿﻤﻪﮔﺮان اﯾﺮان ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای و ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی ج.ا.اﯾﺮان واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
  ﻣﺎده 3) ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﻟﺰاﻣﺎت اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮارداد و ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش در آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ و اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺑﻮط، ﭘﺮواﻧﻪ وی را ﺑﺮای دوره ﻫﺎی ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎ ﯾﺪ. در ﻫﺮ ﺣﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪگی ﻓﺮوش، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮارداد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش اﺳﺖ.
  ﻣﺎده 4) ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﻗﺮارداد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش ﻣﻮارد زﯾﺮ را درج ﻧﻤﺎﯾﺪ:

  ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد
  ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات، ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤ
  ﻣﺪت ﻗﺮارداد
  ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﻣﺰد ﭘﺮداﺧﺘﯽ
  ﻣﯿﺰان و ﻧﻮع ﺗﻀﻤﯿﻦ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده و اﺳﺘﺮداد آن
  ﻣﻮارد ﺗﺤﺪﯾﺪ و ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش
  ﻣﻮارد ﻟﻐﻮ و ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد از ﺳﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش و ﻣﻮﺳﺴﻪ بیمه
  ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ ذﯾﺮﺑﻂ
  ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش از رﻗﺎﺑﺖ ﻣﮑﺎراﻧﻪ و ﻧﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ، دﻻﻻن رﺳﻤﯽ ﺑﯿﻤﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﻪ و ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﻮء ﻋﯿﻠﻪ آﻧﺎن
  ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش از اﺧﺬ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ دﯾﮕﺮ در ﻣﺪت ﻗﺮارداد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
  ارﺟﺎع رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻮ ﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 14 اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ
  ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻘﺮرات آﺗﯽ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮ ﻗﺮاداد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ بیمه
  ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﺳﺮار ﺑﯿﻤﻪﮔﺬاران، ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ذﯾﻨﻔﻌﺎن
  ﻣﺎده 5) در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﯾﺎ ﺣﺠﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش و ﯾﺎ اﺗﻤﺎم اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ و ﻧﺒﻮدن ﺷﺮط ﺧﻼف در ﻗﺮارداد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش، ارزش ﭘﺮﺗﻔﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش را ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﻣﻮ ﺳﺴﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ارزش ﭘﺮﺗﻔﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﻗﺮارداد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
  ﻣﺎده 6) ﮐﺎرﻣﺰد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﻣﺰد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻘﺮر در آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﻣﺰد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و دﻻﻟﯽ ر ﺳﻤﯽ ﺑﯿﻤﻪ (ﺷﻤﺎره 83) ﻣﺼﻮب ﺷﻮر ایﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن، ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ.
  ﻣﺎده 7) ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ آﻣﻮزش، ﻫﺪاﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮوش ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻣﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ (ﺷﻤﺎره 75) واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺣﻘﻮق، ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ، ﻣﺪت ﻫﻤﮑﺎر ی و ﻧﺤﻮه ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﻗﺮارداد ﻫﻤﮑﺎر ی ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺑﻼغ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد، ﭘﺮﺗﻔﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
  ﺗﺒﺼﺮه – در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻣﻮ ﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﯽ در ﺻﺪ ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﻘﺮر در آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﻣﺰد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و دﻻﻟﯽ رﺳﻤﯽ ﺑﯿﻤﻪ (ﺷﻤﺎره83) را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهایی ﮐﻪ آﻣﻮزش، ﻫﺪاﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮوش را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد، ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
  ﻣﺎده 8- ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﻮ ﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﯿﻤﻪ را ﺑﺮای ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪﻧﺎمه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻣﻮر ﻧﻤﺎ ﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ (ﺷﻤﺎره 75) ﮐﻪ آﻣﻮزش، ﻫﺪاﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل وی را ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 7 اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﯾﺎ ﺷﻌﺐ ﻣﻮ ﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ اراﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
  ﻣﺎده 9- ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﺟﺒﺮان ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﺪ، ﺗﻘﺼﯿﺮ، ﻏﻔﻠﺖ ﯾﺎ ﻗﺼﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﻤﻪ ای ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﻪﮔﺬاران، ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن و اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
  ﻣﺎده 10- ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﻪ، دﻻﻻن رﺳﻤﯽ ﺑﯿﻤﻪ و ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﻧﻬﺎ و ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻮ ﺳﺴﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

  ﻣﺎده 11- ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش ﻣﻠﺰم ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
  ﻣﺎده 12- ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻋﻄﺎی اﺟﺎزه ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮوش ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
  ﻣﺎده 13- ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮوش را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎرت و ﻫﺪاﯾت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﯿﻤﻪ (ﺳﻨﻬﺎب) ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی ج.ا.اﯾﺮان اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
  ﻣﺎده 14- رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮاد ﻣﺮﺑﻮط در آﯾﯿﻦﻧﺎﻣه ﺷﻤﺎره 75 ﻣﺼﻮب ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
  ﻣﺎده 15- اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل 1398 ﻻزماﻻﺟﺮا اﺳﺖ و از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 54 و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ﻣﯽﺷﻮد . در ﺻﻮرت وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﮐﻮر از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮارداد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  نظرات کاربران