در حال بارگذاری ...
 • اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران

  بسمه تعالی

   

  شورای عالی بیمه در اجرای ماده 75 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، در جلسه مورخ 1398/05/02   "اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران" را مشتمل بر 28 ماده و 13 تبصره به شرح زیر تصویب نمود که از تاریخ ابلاغ جایگزین مصوبه های مورخ 1383/03/12  و 1383/04/09 خواهد شد. بیمه مرکزی ج.ا ایران برحسن اجرای این مصوبه نظارت خواهد کرد. درصورت عدم رعایت مفاد آن توسط هریک از اعضا و یا ارکان سندیکا، بیمه مرکزی می تواند حسب مورد اقدامات نظارتی لازم را اعمال نماید:

   

  اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران

   

  فصل اول- کلیات

  ماده 1- سندیکای بیمه گران ایران که در این اساسنامه سندیکا نامیده می‌شود، تشکل صنفی، حرفه ای  و  غیرانتفاعی است که برای مدت نامحدود تأسیس ‌شده و به موجب این اساسنامه اداره خواهد شد.

  ماده 2- مؤسسات بیمه بازرگانی که در ایران فعالیت می ‌کنند، عضو سندیکا شناخته می‌شوند.

    تبصره- صندوق تامین خسارت های بدنی می تواند با تصویب مجمع عمومی خود، عضو سندیکا شود.

  ماده 3- مرکز سندیکا در تهران است و می تواند با تصویب شورای عمومی در مراکز استان ها و مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور ، دفتر دایر نماید. این دفاتر وظیفه نمایندگی سندیکا در استان و منطقه ذیربط و همچنین هماهنگی بین موسسات بیمه عضو سندیکا را برعهده خواهد داشت.

    تبصره- در استان هایی که سندیکا فاقد دفتر است، شوراهای هماهنگی موسسات بیمه توسط سندیکا و در چارچوب مورد تایید بیمه مرکزی، تشکیل می شوند و وظایف مقرر در این ماده را برعهده خواهند داشت.

   

  فصل دوم- اهداف و وظایف

  ماده 4- سندیکا دارای اهداف زیر است:

  1) صیانت از حقوق و منافع قانونی، حرفه¬ای و صنفی اعضاء سندیکا در سازمانها و مراجع ذیربط؛ 

  2) کوشش برای توسعه اخلاق حرفه ای و توسعه همکاری بین اعضاء؛

  3) کوشش در جهت نهادینه کردن اخلاق و رفتار حرفه ای در صنعت بیمه؛

  4) کوشش در جهت توسعه و ترویج فرهنگ بیمه در کشور؛ 

  5) کمک به بهبود مقررات و محیط کسب و کار صنعت بیمه؛ 

  6) کمک به ارتقای دانش فنی و مدیریتی کارشناسان و مدیران موسسات بیمه؛

  7) رسیدگی و کمک به حل و فصل اختلافات بین اعضاء؛

  8) کمک به توسعه همکاری های بین المللی صنعت بیمه با موسسات مرتبط خارجی.

  ماده 5- سندیکا برای نیل به اهداف خود وظایف و اختیارات زیر را به عهده دارد:

  1- بررسی و اظهار نظر درباره موضوعات و مسایل مربوط به امر بیمه؛

  2- ایجاد هماهنگی و همکاری بین مؤسسات بیمه با سایر دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذیربط در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه؛

  3- تعیین میزان حق عضویت اعضاء؛

  4- اظهار نظر درباره مسایل مرتبط با اهداف و وظایف سندیکا که از طرف هریک از اعضاء، بیمه مرکزی و سایر مراجع به سندیکا ارجاع شود؛

  5- کوشش برای آشنا کردن مردم با مزایای بیمه و ارتقاء سطح فرهنگ بیمه در جامعه؛

  6- برگزاری همایش¬ها، نمایشگاه¬های تخصصی و برنامه‌های آموزشی مورد نیاز در امور بیمه‌های بازرگانی و حضور در کنفرانس‌ها، مجامع و سمینارهای داخلی و بین‌المللی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛

  7- کمک به ساماندهی نظام آماری صنعت بیمه و تجزیه و تحلیل آن؛

  8- انتشار نشریات تخصصی و عمومی بیمه ای؛ 

  9- پیشنهاد تدوین یا اصلاح آئین‌نامه‌های مربوط به صنعت بیمه و نرخ و شرایط انواع رشته‌های بیمه‌ای به بیمه مرکزی؛

  10- انجام وظایفی که به موجب قوانین و مقررات بر عهده سندیکا می‌باشد؛

  11- ایجاد تشکیلات اداری و فنی لازم برای اجرای وظایف و اختیارات سندیکا؛

  12- رسیدگی به اختلاف بین اعضاء و انجام داوری بین آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛

  13-   برگزاری آزمون‌های حرفه ای مرتبط با صنعت بیمه از قبیل آزمون‌های نمایندگی و ارزیابی خسارت با رعایت مقررات مربوط به اخذ مجوزهای لازم؛

  14- کمک به اعمال نظارت حرفه ای بر فعالیت های بخش های مختلف صنعت بیمه در مواردی که بیمه مرکزی به سندیکا محول می کند؛

  15- ارتباط و تعامل با سایر تشکل ها، مجامع، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، سندیکاها و اتاق‌های بازرگانی داخلی و خارجی؛

  16- قبول و دریافت هدایا و کمک‌های مالی؛ 

  17- همکاری با مؤسسات و سازمان‌های آموزشی و تحقیقاتی به منظور اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مطالعاتی مرتبط با صنعت بیمه؛

  18- کمک و همکاری با مراجع قانونی ذیربط، برای مبارزه با هرگونه فساد و تقلب در بازار بیمه و ایجاد ساز و کارهای مناسب. 

  فصل سوم- ارکان سندیکا

  ماده 6 - سندیکا دارای ارکان زیر است : 

  1- شورای عمومی؛

  2- هیأت رئیسه؛

  3- دبیر کل؛

  4- بازرس.

   

  شورای عمومی

  ماده 7- شورای عمومی شامل تمام موسسات عضو سندیکاست. عالی‌ترین مقام اجرایی هر موسسه، به عنوان نماینده آن موسسه، در جلسات شورای عمومی حضور خواهد یافت. مقام مزبور می تواند در جلسه ای که امکان حضور ندارد، به صورت کتبی یکی از اعضای موظف هیئت مدیره یا قائم مقام مدیر عامل را برای شرکت در جلسه به دبیرکل سندیکا معرفی نماید.

  تبصره – نماینده منتخب رییس کل بیمه مرکزی می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات شورا شرکت نماید. دبیرکل موظف است همزمان با دعوت از اعضا، به صورت کتبی از نماینده بیمه مرکزی نیز برای شرکت در جلسه شورای عمومی با قید دستور جلسه دعوت نماید. 

  ماده 8 - شورای عمومی جهت اداره جلسات از میان اعضاء خود یک رئیس و یک نایب رئیس را برای مدت دو سال انتخاب می‌نماید و انتخاب مجدد آنان برای دوره‌های بعدی بلامانع است. از مذاکرات و تصمیمات شورای عمومی، صورتجلسه ای توسط دبیرکل تهیه می شود که به امضای دبیرکل و رییس و در غیاب وی نایب رییس شورای عمومی رسیده و به اطلاع اطلاع اعضاء و بیمه مرکزی خواهد رسید.

  ماده 9- شورای عمومی حداقل هر سه ماه یک بار، جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در مواردی که در حیطه اختیارات آن است، به دعوت دبیرکل سندیکا تشکیل جلسه می دهد. در دعوتنامه هایی که حداقل پنج روز کاری قبل از تشکیل جلسات شورای عمومی ارسال می‌شود، باید مکان، تاریخ و ساعت تشکیل و همچنین دستور جلسه نوشته شود. علاوه بر جلسات فوق در صورتی که حداقل پنج عضو، تقاضای تشکیل جلسه نمایند، دبیرکل سندیکا موظف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ دریافت تقاضا، شورای عمومی را دعوت نماید.

  ماده 10- شورای عمومی عالی ترین مرجع برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره تمام امور سندیکاست. امور زیر از جمله وظایف و اختیارات شورای عمومی است :

  1- اتخاذ تصمیم دربارۀ گزارش سالانه دبیرکل و بازرس و تصویب ترازنامه و حساب درآمد و هزینه سندیکا حداکثر تا آخر خردادماه سال بعد؛

  2- تصویب برنامه و بودجه و تعیین خط مشی سندیکا در حدود مقررات این اساسنامه؛

  3- انتخاب هیات رییسه، دبیرکل و بازرس و تعیین حقوق و مزایای دبیرکل و حق الزحمه بازرس؛

  4- پیشنهاد تغییر یا اصلاح اساسنامه سندیکا به بیمه مرکزی؛

  5- تعیین حق عضویت و نحوۀ مشارکت اعضاء در پرداخت هزینه‌های سندیکا؛ 

  تبصره: اعضای سندیکا برای پیشبرد اهداف سندیکا علاوه بر حق عضویت مقرر، می‌توانند به طور داوطلبانه مشارکت مالی بیشتری داشته باشند.

  6- کوشش در هماهنگ نمودن روش‌ها و عملیات مؤسسات عضو در حدود مقررات؛

  7- انتخاب و معرفی یکی از مدیران عامل موسسات بیمه عضو سندیکا، برای عضویت در شورای عالی بیمه، وفق بند 7 ماده 10 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری؛

  8- تعیین کمیسیون‌های لازم برای سندیکا و انتخاب اعضاء آنها؛ 

  9- تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به کمیسیون های سندیکا؛

  10- اتخاذ تصمیم درباره خرید و فروش اموال غیرمنقول براساس درخواست دبیرکل و تایید هیئت رییسه؛ 

  11- اتخاذ تصمیم دربارۀ هر موضوعی که در راستای اهداف سندیکا بوده و توسط هیات رئیسه یا از طرف هریک از اعضای سندیکا پیشنهاد گردد.

  ماده 11- جلسات شورای عمومی باحضور حداقل نصف به علاوه یک تمامی اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با حداقل دو سوم آرای حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.

  تبصره 1- در جلساتی که موضوع آن انتخاب هیئت رئیسه، دبیرکل، رئیس و نایب رئیس شورای عمومی، بازرس و عضو منتخب سندیکا در شورای عالی بیمه، پیشنهاد تغییر مفاد اساسنامه و تعیین میزان حق عضویت و نحوه مشارکت مالی اعضاء در تامین هزینه های سندیکا باشد، جلسات شورای عمومی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن، با رای حداقل نصف به علاوه یک تمامی اعضای سندیکا اتخاذ خواهد شد.

   تبصره 2- چنانچه در انتخاب اشخاص جهت تصدی سمت های مذکور در تبصره 1 این ماده، در رای گیری اول، کاندیداهای آن سمت حائز نصاب مقرر نشوند، بین دو نفر از کاندیداها که بیشترین رای را کسب کرده اند، در همان جلسه و یا جلسه بعد، رای گیری مجدد به عمل آمده و فرد دارای رای بیشتر انتخاب خواهد شد.

  ماده 12-  عضو سندیکا مکلف است تصمیمات شورای عمومی و هیئت رییسه را اجرا نماید. تخلف از اجرای تصمیمات شورای عمومی و هیئت رییسه از طرف هریک از اعضاء، مشمول اقدامات انضباطی از طرف شورا به شرح زیر است: 

  1- تذکر شفاهی در جلسه شورای عمومی؛

  2- اخطار کتبی؛

  3- اخطار کتبی با درج در پایگاه اطلاع رسانی سندیکا؛

  4- محرومیت از تمام یا قسمتی از خدمات سندیکا؛

  5- اعلام تخلف به بیمه مرکزی جهت بررسی و اتخاذ تصمیم مقتضی.

  تبصره 1: نحوه رسیدگی به تخلفات و اتخاذ تصمیم درخصوص اقدامات انضباطی مذکور در این ماده به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ ابلاغ این اساسنامه، توسط سندیکا تهیه و به تایید بیمه مرکزی می رسد.

  تبصره 2: تصمیمات شورا و هیئت رئیسه نباید با قوانین و مقررات مربوط و مصوبات شورای عالی بیمه مغایر باشد.

  ماده 13- در صورتی که اجرای تصمیمات و طرح های پیشنهادی سندیکا برحسب قوانین و مقررات مستلزم جلب موافقت بیمه مرکزی با سایر مراجع باشد، دبیرکل سندیکا موظف است اقدام لازم را به عمل آورد. 

   

      هیئت رئیسه

  ماده 14- سندیکا دارای هیئت رییسه ای مرکب از دبیرکل و چهار عضو اصلی و دو عضو علی البدل است. اعضای اصلی و علی البدل از بین عالی ترین مقام های اجرایی موسسات عضو، برای مدت دو سال توسط شورای عمومی انتخاب می شوند. تداوم عضویت افراد مذکور در هیئت رئیسه، مشروط به استمرار تصدی آنها در سمت مدیر عاملی یکی از موسسات عضو خواهد بود.

   تبصره- در انتخاب اعضای هیئت رئیسه، هریک از موسسات عضو، به تعداد کل اعضای اصلی هیئت رئیسه (چهار رای) حق رای دارند که این حق رای را می توانند به یک یا چند نفر اختصاص دهند.

  ماده 15- وظایف و اختیارات هئیت رئیسه، به قرار زیر است: 

  1- بررسی و تایید برنامه و بودجه سالیانه سندیکا پیشنهادی دبیرکل و ارجاع آن به شورای عمومی جهت تصویب؛ 

  2- تهیه گزارش سالانه و بررسی و تائید ترازنامه و صورت درآمد و هزینه سالانه سندیکا و ارجاع آن به شورای عمومی؛

  3- اتخاذ تدابیر و ارائه راهکارعای مناسب به منظور صیانت از حقوق و منافع قانونی و حرفه ای سندیکا و اعضای آن؛

  4- اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای مصوبات شورای عمومی و حسن اجرای اساسنامه سندیکا و مصوبات شورای مذکور؛

  5- اتخاذ تدابیر لازم برای رفع مشکلات صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار آن؛

  6- ایجاد هماهنگی بین اعضاء سندیکا برای اجرای برنامه های مصوب شورای عمومی به درخواست دبیرکل؛

  7- بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص طرح های پیشنهادی دبیرکل درچارچوب برنامه و بودجه سندیکا؛

  8- بررسی و اتخاذ تصمیم درمورد پیشنهادهای دبیرکل در ارتباط با برگزاری دوره های آموزشی، همایش ها و نمایشگاه های داخلی و خارجی و انتشار کتب و نشریات بیمه ای؛

  9- اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه همکاری بین اعضای سندیکا و تقویت سلامت بازار بیمه؛

  10- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درمورد طرح ها و پیشنهادهایی که هر یک از اعضای سندیکا ارائه می نمایند و عنداللزوم ارجاع آن به شورای عمومی؛

  11- بررسی و رسیدگی به اختلاف بین اعضای سندیکا با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛

  12- انجام سایر اموری که شورای عمومی به هیئت رئیسه ارجاع نماید.

  ماده 16- جلسات هیئت رئیسه با حضور حداقل چهار نفر از اعضا آن رسمیت دارد و تصمیمات آن، با رای موافق حداقل سه نفر از اعضای حاضر اتخاذ می گردد.

  تبصره 1- هیئت رئیسه در اولین جلسه از میان اعضای خود یک رئیس و یا نایب رئیس انتخاب می نماید.

  تبصره 2- نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت رئیسه طبق آیین نامه ای است که به تصویب هیئت رئیسه می رسد.

  تبصره 3- جلسات هیئت رئیسه، حداقل یک بار در ماه، با دعوت رئیس هیئت رئیسه تشکیل می شود، در غیاب وی جلسات با دعوت نایب رئیس تشکیل خواهد شد.

   

       دبیرکل

  ماده 17- شورای عمومی یکی از افراد صاحب نظر در امور بیمه ای با سابقه مدیریتی را برای مدت دوسال به سمت دبیرکل سندیکا انتخاب خواهد نمود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

  ماده 18- دبیرکل بالاترین مقام اجرایی سندیکا است و وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است:

  1- سندیکا را در حدود وظایف مقرر به موجب این اساسنامه و در چارچوب بودجه سالانه، برنامه ها و مقرراتی که به تصویب شورای عمومی می رسد، اداره کند؛

  2- پیش نویس آیین نامه ها و مقررات مربوط به اداره سندیکا را طبق مفاد این اساسنامه تهیه و پس از تایید هیئت رئیسه برای تصویب به شورای عمومی ارایه نماید؛

  3- برنامه و بودجه سالانه سندیکا را تنظیم و پس از تایید هیئت رئیسه تا اول اسفند ماه هر سال قبل به شورای عمومی تسلیم نماید؛

  4- ترازنامه و حساب درآمد و هزینه سالانه سندیکا را تهیه و پس از تائید هیئت رئیسه یک ماه قبل از تشکیل جلسه شورای عمومی که به منظور تصویب آنها تشکیل می شود برای بازرس ارسال نماید؛

  5- امور مالی و تنظیم حسابهای سندیکا را انجام دهد؛

  6- انجام سایر اموری که شورای عمومی یا هیئت رئیسه به وی محول کند.

  ماده 19- دبیرکل نماینده سندیکا در مراجع قضایی و غیرقضایی، تمامی نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی است و حق طرح دعوی از طرف دعوی از طرف سندیکا و دفاع از دعاوی مطروحه علیه سندیکا در تمام مراحل و مراجع را با حق توکیل غیر دارد.

  ماده 20- در غیاب دبیرکل انجام وظایف وی برعهده رییس یا نایب رییس هیئت رئیسه خواهد بود.

   

      بازرس

  ماده 21- شورای عمومی از بین حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران دو شخص حقیقی یا حقوقی را به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید. انتخاب مجدد اشخاص مذکور به عنوان بازرس بلامانع است. شورای عمومی می‌تواند هر زمان بازرس را عزل کند به شرط آنکه همان موقع جانشین او را انتخاب نماید.

  ماده 22- بازرس موظف است با اطلاع دبیرکل، دفاتر و اسناد مالی سندیکا را رسیدگی و نظر خود را به شورای عمومی و هیئت رئیسه تسلیم نماید.

  ماده 23 -  بازرس موظف است حدقل ده روز قبل از تشکیل جلسه سالانه شورای عمومی که برای بررسی ترازنامه و حساب درآمد و هزینه سال قبل سندیکا تشکیل می شود، گزارش خود را به شورای عمومی و هیئت رئیسه تسلیم کند. دبیرکل موظف است پنج روز قبل از تشکیل جلسه شورای عمومی نسخه ای از آن را برای همه اعضاء ارسال نماید.

   

  فصل چهارم- منابع و سال مالی

  ماده24- منابع مالی سندیکا به شرح زیر است :

  1-  حق عضویت اعضا؛

  2. درآمد ناشی از انجام هرگونه خدماتی که سندیکا بر اساس اهداف و وظایف خود برای اعضاء یا اشخاص ثالث انجام دهد؛

  3. کمک‌ها و هدایای دریافتی از اعضاء و سایر اشخاص.

  ماده 25- کلیه اسناد مالی و تعهدآور سندیکا اعم از چک، سفته، قرارداد و امثال آن باید ممهور به مهر سندیکا و دارای دو امضاء باشد. یک امضاء آن توسط دبیرکل و امضاء دیگر آن توسط رئیس و یا نایب رئیس هیئت رئیسه خواهد بود. در غیاب دبیرکل، امضاء رئیس شورای عمومی نافذ می‌باشد.

  تبصره- مکاتبات عادی سندیکا با امضای دبیرکل و مهر سندیکا خواهد بود.

  ماده 26- سال مالی سندیکا از اول فروردین هرسال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.

  ماده 27- چنانچه سندیکا برابر مقررات قانونی و به هر دلیل منحل شود، کلیه اموال و دارایی های آن پس از تسویه حساب با بستانکاران، با پیشنهاد هیئت رئیسه و تصویب شورای عمومی تعیین تکلیف خواهد شد.

  ماده 28- مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، حسب مورد تابع قوانین و مقررات جاری کشور خواهد بود.

   

   

   

  متن اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران را می توانید از اینجا(+) دریافت نمایید.
   
  مطالب مرتبط

  رئیس کل بیمه مرکزی در نشست رونمایی از اساسنامه جدید سندیکا:

سندیکای بیمه گران با اصلاح اساسنامه تقویت خواهد شد
  رئیس کل بیمه مرکزی در نشست رونمایی از اساسنامه جدید سندیکا:

  سندیکای بیمه گران با اصلاح اساسنامه تقویت خواهد شد

  دکتر سلیمانی: اصلاحات اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران با هدف تقویت این نهاد فنی و تخصصی صورت گرفته و هدف نهایی ارتقای سطح کمی و کیفی صنعت بیمه است.

  |

  دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران: 

بدهی سایپا به شرکت ها بیش از سود سالیانه صنعت بیمه است 
  دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران:

  بدهی سایپا به شرکت ها بیش از سود سالیانه صنعت بیمه است 

  دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران با از عدم پرداخت بدهی توسط سایپا به شرکت های بیمه ابراز تاسف کرد و گفت: بدهی سایپا به شرکت ها بیش از سود سالیانه صنعت بیمه است. سود شرکتهای بیمه در سال گذشته 850 میلیارد تومان بوده است در حالی که رقم بدهی سایپا به صنعت بیمه بیش از 1000 میلیارد تومان ...

  |

  نظرات کاربران