در حال بارگذاری ...
 • آیین نامه شماره ۸۱

  شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و به استناد ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و موارد مربوط در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ «مقررات تعیین حق بیمه کلیه رشته‌های بیمه‌ای» را مشتمل بر ۱۰ ماده و ۵ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:

   

  ماده ۱- مؤسسات بیمه‌ مکلفند حق‌بیمه انواع رشته‌های بیمه را با رعایت مقررات این آیین‌نامه و موازین فنی پیوست تعیین و اعمال نمایند.

  تبصره- نحوه تعیین حق‌بیمه رشته‌های بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و مازاد آن، بیمه حوادث راننده، بیمه نوسانات نرخ ارز، بیمه‌ زندگی و مستمری و سایر رشته‌هایی که حق‌بیمه آنها توسط هیئت وزیران و یا بیمه مرکزی تعیین می‌شود تابع مقررات مربوط خواهد بود.

  ماده ۲- مؤسسات بیمه موظفند ضمن رعایت موازین فنی تعیین حق‌بیمه موضوع ماده ۱، نرخ حق‌بیمه انواع رشته‌های بیمه و میزان و شرایط انواع تخفیف و اضافه نرخ را در کمیته‌ای متشکل از اکچوئر، مدیر فنی رشته ذی‌ربط، معاون فنی، مدیرعامل (یا قائم مقام وی) و یکی از اعضای هیئت مدیره مؤسسه بیمه تعیین و همزمان با ابلاغ آن یک نسخه را به بیمه مرکزی ارسال نمایند.

  ماده ۳- در تعیین رشته‌هایی از قبیل بیمه‌های مهندسی که امکان تعیین تعرفه یکسان وجود ندارد مؤسسات بیمه موظفند بجای تعیین تعرفه، مبانی تعیین نرخ را با توجه به مقررات این آیین‌نامه تعیین و همزمان با ابلاغ آن یک نسخه را به بیمه مرکزی ارسال نمایند.

  ماده ۴- در تعیین حق‌بیمه رشته‌های آتش‌سوزی، مهندسی و نفت، گاز و پتروشیمی، کشتی، هواپیما و باربری، رعایت ماده ۶ آیین‌نامه نحوه واگذاری بیمه‌های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن (آیین‌نامه شماره ۷۶ مصوب شورای‌عالی بیمه) الزامی است.

  ماده ۵- هر یک از مؤسسات بیمه موظفند تعرفه حق‌بیمه رشته‌های بیمه خود را به نحوی تعیین نمایند که در هر سال ضریب خسارت رشته درمان کمتر از ۵۰ درصد و بیشتر از ۸۵ درصد و ضریب خسارت هر یک از سایر رشته‌ها کمتر از ۴۰ درصد و بیشتر از ۷۵ درصد نباشد.

  تبصره ۱- مبنای محاسبه ضریب خسارت مؤسسه بیمه در هریک از رشته‌های بیمه‌ای، مقررات مندرج در ماده ۳ آیین‌نامه ذخایر فنی مؤسسات بیمه (آیین‌نامه شماره ۵۸) مصوب شورای عالی بیمه خواهد بود.

  تبصره ۲- چنانچه تعداد بیمه‌شدگان قرارداد بیمه درمان بیش از تعدادی که بیمه مرکزی اعلام می‌کند باشد مؤسسه بیمه موظف است قبل از انعقاد قرارداد بیمه، موافقت بیمه مرکزی را در مورد حق‌بیمه آن اخذ نماید.

  ماده ۶- مؤسسات بیمه موظفند مطابق دستورالعملی که بیمه مرکزی ابلاغ خواهد کرد، آمار عملکرد هریک از رشته‌های بیمه‌ای را به صورت جداگانه نگهداری نمایند و هر سه ماه یکبار نحوه اجرای این آیین‌نامه و ضریب خسارت مؤسسه را به تفکیک رشته‌های بیمه‌ای به بیمه مرکزی گزارش نمایند.

  ماده ۷- مؤسسات بیمه موظفند در رشته‌هایی که شرایط عمومی مصوب شورای‌عالی بیمه دارد بیمه‌نامه‌های خود را با رعایت آن شرایط صادر نمایند و در رشته هایی که فاقد شرایط عمومی مصوب شورای‌عالی بیمه است شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های خود را بر اساس مجوز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا کلوزهای متعارف بین‌المللی صادر نمایند.

  ماده ۸- در صورت احراز تخلف مؤسسه بیمه از اجرای مفاد این آیین‌نامه بیمه مرکزی ج.ا.ا می‌تواند حسب مورد هر یک از اقدامات زیر را انجام دهد:

  ۱- اخطار کتبی به اکچوئر، مدیران فنی، معاون فنی، مدیر عامل و یا هیئت مدیره مؤسسه بیمه،

  ۲- سلب صلاحیت اکچوئر، مدیران فنی، معاون فنی و یا مدیرعامل مؤسسه بیمه،

  ۳- الزام شرکت به استعلام نرخ از بیمه مرکزی قبل از صدور بیمه‌نامه در یک یا چند رشته بیمه،

  ۴- تعلیق پروانه فعالیت مؤسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه با تصویب شورای‌عالی بیمه،

  ۵- لغو پروانه فعالیت مؤسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه با تأیید شورای‌عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ج.ا.ا.

  ماده ۹- بیمه مرکزی هر شش‌ماه یکبار گزارشی از نحوه اجرای این آیین‌نامه توسط هریک از موسسات بیمه را تهیه و به شورای‌عالی بیمه ارایه خواهد نمود.

  ماده ۱۰- این آئین‌نامه از ابتدای سال ۱۳۹۲ لازم الاجراست و از تاریخ مذکور مصوبات مربوط به برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور (مصوبات مورخ ۶/۳/۱۳۸۸، ۶/۸/۱۳۸۸، ۲۰/۸/۱۳۸۸، ۴/۹/۱۳۸۸، ۲۲/۲/۱۳۸۹، ۱/۱۰/۱۳۸۹ و ۱۱/۱۲/۱۳۸۹) و  آیین‌نامه شماره ۶۵ مصوب شورای عالی بیمه ملغی می‌شوند.

   

  موازین فنی تعیین نرخهای بیمه

  الف ) معیارهای عمومی تعیین نرخ حق‌بیمه انواع رشته‌های بیمه:

  شرکت‌های بیمه باید حق‌بیمه رشته‌هایی که اجازه تعیین نرخ دارند را با رعایت و توجه به موارد زیر تعیین نمایند:

  ۱-     بیمه‌پذیر بودن ریسک‌.

  ۲-    شدت و تواتر ریسک.

  ۳-    توجه به تابع توزیع ریسک و میانگین و واریانس آن.

  ۴-    سوابق عملیات بیمه‌ای آن رشته.

  ۵-    اعمال تخفیف یا اضافه نرخ بر اساس سابقه بیمه‌گذار.

  ۶-    در بیمه‌های اشخاص: عوامل متعارف بازار بیمه از جمله جدول مرگ و میرو نرخ بهره فنی.

  ۷-    وضعیت ریسک از لحاظ رعایت استانداردهای پیشگیری و ایمنی.

  ۸-    رعایت حد توانگری شرکت.

  ۹-    توجه به عوامل تشدید خطر.

  ۱۰- مدت بیمه.

  ۱۱- خطرات اضافی و استثنائات

  ۱۲- فرانشیز

  ۱۳- هزینه‌های اداری و عملیاتی.

  ۱۴- عدم تبعیض غیرموجه در تعیین نرخ.

  ۱۵- امکان‌ واگذاری اتکایی بویژه در رشته‌هایی مانند کشتی و هواپیما که کلوزهای استاندارد دارند.

  ۱۶- مقررات بین المللی در رشته هایی که جنبه بین‌المللی دارد و تابعی از کنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌های بین المللی است.

  ۱۷- ارائه بیمه‌نامه در قالب بیمه‌های مشترک نباید اصول حاکم بر محاسبه حق‌بیمه را نقض نماید.

  ۱۸- توجه به اوضاع پیرامون بازار بیمه کشور.

  ب) معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق‌بیمه رشته هواپیما:

  بیمه هواپیما یکی از تخصصی‌ترین رشته‌های بیمه‌ای است که به دلیل تنوع پوشش‌ها از جمله بدنه، مسئولیت در قبال مسافران، مسئولیت تولیدکنندگان و... پیچیدگی خاصی در نرخ‌گذاری دارد و یکی از رشته‌هایی است که بدلیل جنبه بین‌المللی، تابع کنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌های بین‌المللی است و از کلوزهای استاندارد مختلفی در هربخش از پوشش‌های آن استفاده می‌شود. شرکت‌های بیمه موظفند در تعیین نرخ حق‌بیمه این رشته علاوه بر عوامل مندرج در بند الف، به عوامل زیر نیز توجه نمایند:

  ۱-     نوع هواپیما.

  ۲-    ارزش هواپیما.

  ۳-    سال ساخت هواپیما.

  ۴-    تجهیزات ایمنی هواپیما.

  ۵-    خطرات اضافی و استثنائات.

  ۶-    تعداد هواپیماهای بیمه شده در ناوگان (یک هواپیما یا تعدادی از یک ناوگان).

  ۷-    حوزة استفاده (منطقةجغرافیائی).

  ۸-    سابقة خسارتی در پنج سال گذشته.

  ۹-    سوابق پروازی، تجربه و سن خلبان.

  ۱۰- مدت پرواز سالانه.

  ۱۱- نوع کاربرد هواپیما (آموزشی، مسافری، باری و ...).

  ۱۲- مبنا و میزان مسئولیت (کنوانسیون ورشو،‌ موافقتنامه مونترال، ...).

  ۱۳- کلوزهای مورد استفاده.

  ۱۴- برنامه‌های تعمیراتی و رتبه موسساتی که تعمیرات را انجام داده‌اند.

  ۱۵- علامت ثبتی و کشور سازندة هواپیما.

  ۱۶- مدیریت خطوط هوائی.

  ۱۷- وضعیت و نوع فرودگاه‌های مورد استفاده و تجهیزات ایمنی آنها.

  پ) معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق‌بیمه رشته کشتی:

  با توجه به تنوع کشتی‌ها از جمله باری و مسافری و محدودة تردد آنها، محاسبة نرخ در بیمة کشتی تابع عوامل مختلفی مانند ویژگی‌های فنی کشتی، نوع کاربری و مسئولیت‌های مختلف صاحبان و شرکت‌های کشتیرانی در قبال عوامل انسانی و محیط زیست است. این رشته نیز مانند بیمه هواپیما تابع کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی و کلوزهای مختلفی است که در این رشته مورد استفاده قرار می‌گیرد. شرکت‌های بیمه موظفند در تعیین نرخ حق‌بیمه این رشته علاوه بر عوامل مندرج در بند الف، به عوامل زیر نیز توجه نمایند:

  ۱-     نوع شناور (باری، مسافری و کشتی‌های ویژه عملیات خاص).

  ۲-    موسسه طبقه‌بندی و تایید کننده سلامت شناور.

  ۳-    ایمنی و قابلیت دریانوردی.

  ۴-    سن شناور.

  ۵-    محدودة تردد.

  ۶-    سابقه خسارتی.

  ۷-    تعداد شناورهای بیمه شده (یک کشتی یا تعدادی از یک ناوگان).

  ۸-    سابقه فعالیت حرفه‌ای مالک شناور.

  ۹-    مشخصات شرکت سازنده.

  ۱۰- کشور سازنده و پرچم.

  ۱۱- سوابق شغلی خدمه.

  ۱۲- ارزش شناور.

  ۱۳- فرانشیز.

  ۱۴- نوع نیروی محرکه شناور و ماشین‌آلات.

  ۱۵- امکانات تعمیر شناور.

  ۱۶- کلوزهای مورد استفاده.

  ۱۷- محموله (مواد فاسد شدنی، مواد نفتی، مسافر و ...).

  ت) معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق‌بیمه رشته مهندسی:

  در بیمه‌های مهندسی به دلیل تعدد پوشش و تنوع پروژه‌ها، احصای عوامل موثر در ارزیابی ریسک و تعیین حق‌بیمه به صورت جامع دشوار است زیرا بسته به نوع پروژه ممکن است عوامل مورد نظر آنقدر متنوع و متکثر باشند که نتوان همه آنها را فهرست نمود. بدلیل همین محدودیت، آنچه در این ضوابط اعلام شده است عوامل کلی و فراگیر بیمه‌های مهندسی است. بنابراین توجه به عوامل و پارامترهای ویژه هر نوع پروژه موضوع بیمه که در این ضوابط ذکر نشده نیز مورد تاکید است و شرکت‌های بیمه موظفند در تعیین نرخ حق‌بیمه این رشته علاوه بر توجه به عوامل مندرج در بند الف و خصوصیات پروژه به عوامل زیر نیز توجه نمایند:

   

  ۱-    شناسائی ریسک‌های هر بخش از پروژه‌.

  ۲-    تعیین میزان تعهدات بیمه‌گر در هر بخش.

  ۳- تفکیک پروژه به بخش‌های مختلف از جمله سازه‌های موقتی، عملیات ساختمانی، ماشین‌آلات، دورة نگهداری، آزمایش و راه‌اندازی و ...

  ۴-    نحوه پرداخت حق بیمه.

  ۵-    سابقه فعالیت‌های پیمانکار.

  ۶-    امکانات ایمنی در بخش‌های مختلف پروژه‌ها.

  ۷-    مسئولیت در قبال اشخاص ثالث با در نظر گرفتن محیط پیرامون پروژه‌ها.

  ۸-    عوامل تشدید خطر در رابطه با وضعیت و محل اجرای پروژه‌ها و ماشین‌آلات.

  ۹-    استهلاک و عمر مفید ماشین‌آلات.

  ۱۰- برآورد زیان‌های ناشی از خطای انسانی، نقص فنی و مخاطرات بیرونی.

  ۱۱- خطرات اضافی و استثنائات.

  ۱۲- توجه به خسارت‌های غیرمستقیم مانند عدم‌النفع.

  ۱۳- تجربه خسارت‌های سال گذشته و ویژگی‌های هر ریسک.

  ۱۴- دوره انتظار در پوشش عدم‌النفع.

  ۱۵- دامنه خسارت‌های تحت پوشش بر اساس نوع پروژه‌ها.

  ۱۶- بررسی کامل خطرات طبیعی و محیطی و وضعیت زمین‌شناختی محل.

  ۱۷- مدت اجرای پروژه.

  ۱۸- ویژگی‌های طرح و نوع مصالح ساختمانی.

  ۱۹- درصد پیشرفت پروژه.

  ۲۰- شرایط و تمهیدات مربوط به اطمینان از سلامت اجرای پروژه.

  ۲۱- تجهیزات ایمنی و اطفای حریق و امکانات حفاظتی.

  ۲۲- تجربه پرسنل.

  ۲۳- سوابق اجرائی پیمانکار در انجام پروژه‌های مشابه.

  ۲۴-  شرایط مالی بیمه‌گذار و روش‌های تامین مالی پروژه.

  ۲۵- تعداد و نوع شیفت‌های کاری.

  ۲۶-  میزان و نوع مسئولیت‌های مجری.

  ۲۷- سازندگان و عرضه‌کنندگان تجهیزات و لوازم و مصالح.

  ۲۸- سوابق و خسارات قبلی پیمانکار.

  ۲۹- شرایط و کلوزهای پیوست بیمه‌نامه.

  ۳۰- نوع و سطح تکنولوژی انجام کار.

   

  ث) معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق‌بیمه رشته باربری:

  شرکت‌های بیمه موظفند در تعیین نرخ این رشته علاوه بر عوامل مندرج در بند الف، به عوامل زیر نیز توجه نمایند:

  ۱-     نوع و دامنه پوشش براساس کلوزهای A و B و C و TOTAL LOSS و پوشش‌های فراتر از هر کلوز.

  ۲-    نوع و خصوصیات محموله (شکنندگی، فساد پذیری و ...).

  ۳-    طریق حمل (زمینی، هوائی و یا دریایی).

  ۴-    مسافت و مسیر حمل.

  ۵-    قلمرو جغرافیایی حمل.

  ۶-    امکانات ایمنی وسیلة حمل.

  ۷-    مقررات بین‌المللی حاکم بر حمل.

  ۸-    عوامل غیر قابل پیش‌بینی از جمله تغییر مسیر حمل.

  ۹-    خطرات اضافی و استثنائات.

  ۱۰- مبداء و مقصد حمل.

  ۱۱- خسارت‌های ناشی از جنگ، اغتشاش و یا تحریم.

  ۱۲- انتقال کالا از یک وسیله حمل به وسیله دیگر (Transshipment).

  ۱۳- دفعات حمل (Partshipment).

  ۱۴- دوره اعتبار بیمه نامه.

  ۱۵- نحوه پرداخت حق بیمه.

  ۱۶- درج شرط اخذ بارنامه حاوی ارزش‌دار در رابطه با بیمه‌نامه‌های داخلی.

  ۱۷- مشخصات وسیله حمل.

   

  ج) معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق‌بیمه رشته آتش‌سوزی:

  شرکتهای بیمه موظفند در تعیین نرخ حق‌بیمه این رشته علاوه بر عوامل مندرج در بند الف، به عوامل زیر نیز توجه نمایند:

  ۱-     نوع قرارداد (عادی، تمام خطر، فرست لاس و ...)

  ۲-    گزارش کارشناس ریسک.

  ۳-    نوع و امکانات ایمنی مورد بیمه.

  ۴-    نوع کالاهای مورد بیمه.

  ۵-    دامنة پوشش.

  ۶-    درصد و میزان فرانشیز در خطرات اضافی.

  ۷-    خطرات اضافی و استثنائات.

  ۸-    سوابق خسارتی در زمینه مورد بیمه، نوع فعالیت و گذشته بیمه گذار.

  ۹-    طبقه‌بندی ریسک‌های پروژه.

  ۱۰- محاسبه MPL و EML.

  ۱۱- خطرهای تحت پوشش.

  ۱۲- مدت زمان اعتبار بیمه نامه.

  ۱۳- پوشش مسئولیت در قبال اشخاص ثالث.

  ۱۴- استهلاک سازه‌های مورد بیمه.

  ۱۵- منطقة خطر (میزان ریسک زلزله).

  ۱۶- پراکندگی ریسک.

   

  چ) معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق‌بیمه رشته بدنه اتومبیل:

  شرکت‌های بیمه موظفند در تعیین نرخ حق‌بیمه این رشته علاوه بر عوامل مندرج در بند الف، به عوامل زیر نیز توجه نمایند:

  ۱-     نوع خودرو (سواری، اتوکار، بارکش، موتورسیکلت یا سایر وسایل نقلیه).

  ۲-    ظرفیت خودرو بر اساس وزن و یا تعداد سرنشین.

  ۳-    حجم موتور.

  ۴-    تعداد سیلندر.

  ۵-    نوع پلاک (سازمانی، شخصی، عمومی و ...)

  ۶-    سال ساخت.

  ۷-    امکانات ایمنی خودرو (ترمزABS و ...).

  ۸-     محدودة مجاز تردد (درون شهری – برون‌شهری).

  ۹-    سوابق خسارتی بیمه گذار.

  ۱۰- وزن وسیله نقلیه.

  ۱۱- نوع کاربری (امدادی، خدماتی، راهسازی، کشاورزی و...).

  ۱۲- خطرات اضافی و استثنائات.

  ۱۳- میزان استهلاک.

  ۱۴- دامنه پوشش‌های ارائه شده.

  ۱۵- مشخصات بیمه گذار از جمله سن، تحصیلات، جنسیت، شغل و...

  ۱۶- تعداد رانندگان خودرو و میزان استفاده آنها.

  ۱۷- نحوه نگهداری از خودرو (داشتن پارکینگ و...).   

                                                                                  

  ح) معیارهای اختصاصی تعیین نرخ در بیمه حوادث

  شرکتهای بیمه موظفند در تعیین نرخ این رشته علاوه بر ضوابط بند الف، به عوامل زیر نیز توجه نمایند.

  مشخصات بیمه گزار یا بیمه شده از جمله جنسیت، شغل، سن، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل و...

  ۱-     وضعیت سلامتی بیمه شده.

  ۲-    نوع بیمه حادثه (گروهی، خانواده و انفرادی)

  ۳-    تعیین حد تعهد بیمه گر برای خطرات فوت، نقص عضو، از کارافتادگی وهزینه های پزشکی

  ۴-    تعیین خطرات اصلی تحت پوشش

  ۵-    تعیین مرجع حل اختلاف.

  ۶-    طبقه ریسک شغل و یا فعالیت بیمه شده و یا بیمه گزار

  ۷-    تعیین میزان تعهد بیمه‌گر در هر حادثه و در مدت اعتبار بیمه‌نامه.

  ۸-    میزان غرامت روزانه عمومی و غرامت بستری شدن در بیمارستان.

  ۹-    دورة اعتبار بیمه‌نامه.

  ۱۰- حوزة جغرافیایی فعالیت بیمه‌شده.

  ۱۱- نوع حادثه(حوادث ناشی از کار یا سایر حوادث)

  ۱۲- تعریف دقیق و جامع حادثه

  ۱۳- طبقه بندی عوامل خارجی مسبب حادثه

  ۱۴- مشخص کردن مصادیق دفاع مشروع و نجات اشخاص و اموال در معرض خطر در بیمه‌نامه.

  ۱۵- منطقه فعالیت و مکان ارائه پوشش

  ۱۶- سوابق خسارتی بیمه‌گذار و یا بیمه شده

   

  خ) – معیارهای اختصاصی تعیین نرخ در بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان

  شرکتهای بیمه موظفند در تعیین نرخ این رشته علاوه بر ضوابط بند الف، به عوامل زیر نیز توجه نمایند:

  ۱-     مشخصات بیمه گزار یا بیمه شده ازجمله جنسیت، شغل، سن، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل و...

  ۲-    طبقه بندی گروه‌های پزشکی و پیرا پزشکی براساس تخصص و ماهیت فعالیت.

  ۳-    مبنای احراز مسئولیت بیمه‌گذار.

  ۴-    تعیین دقیق حد تعهد بیمه‌گر( براساس دیه یا توافق بیمه‌گر و بیمه‌گذار).

  ۵-    تعیین مرجع حل اختلاف.

  ۶-    سوابق خسارتی بیمه‌گذار و یا بیمه شده

  ۷-    حوزة جغرافیایی فعالیت بیمه‌گذار و یا بیمه شده

  ۸-    نوع بیمه نامه (گروهی یا انفرادی).

  ۹-    هزینه‌های دفاع و دادرسی.

  ۱۰- خسارت‌های تبعی(غیر مستقیم).

  ۱۱- خطرات اصلی تحت پوشش

  ۱۲- سابقه فعالیت بیمه‌گذار در رشته تخصصی.

  ۱۳- تعیین حداکثر تعهد بیمه‌گر در هر حادثه و در طول مدت بیمه‌نامه.

  ۱۴- تعیین مرجع ذیصلاح تشخیص وتایید میزان صدمات وارده به اشخاص ثالث

  ۱۵- هزینه‌های پزشکی

  ۱۶- دورة اعتبار بیمه‌نامه

  ۱۷- تعداد تقریبی اعمال جراحی طی مدت اعتبار بیمه نامه

   

  آیین‌نامه شماره ۸۱,۱

  مکمل آیین‌نامه مقررات تعیین حق بیمه انواع رشته‌های بیمه‌ای

  شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۲,۱۱.۲۹ ماده ۹ آیین‌نامه مقررات تعیین حق بیمه کلیه رشته‌های بیمه‌ای (آیین‌نامه شماره ۸۱) را به شرح زیر اصلاح و به عنوان آیین نامه شماره ۸۱.۱ و مکمل آیین‌نامه مذکور تصویب نمود:

  "ماده ۹- بیمه مرکزی هر سال یکبار گزارشی از نحوه اجرای این آیین‌نامه توسط هریک از موسسات بیمه را تهیه و به شورای‌عالی بیمه ارایه خواهد نمود."


  آیین‌نامه شماره ۸۱,۲
  مکمل آیین‌نامه مقررات تعیین حق بیمه انواع رشته‌های بیمه‌ای

   

  شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۹۳,۰۹.۲۵به استناد ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، مقررات تعیین حق بیمه پوشش‌های بدنی و مالی بیمه اختیاری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را به شرح ذیل اصلاح نمود که بدینوسیله جهت اجرا ابلاغ می شود:
  ۱-  آیین نامه شماره ۸۱ «مقررات تعیین حق بیمه کلیه رشته های بیمه ای» را به شرح زیر اصلاح و به عنوان مکمل آیین نامه مذکور (آیین نامه شماره ۸۱,۲) تصویب نمود:
  -  عبارت « و مازاد آن» در تبصره ذیل ماده ۱ این آیین نامه حذف می‌گردد.
  نظرات کاربران