در حال بارگذاری ...
 • تماس تلفنی دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با رئیس شورای هماهنگی بیمه های استان آذربایجان غربی در پی وقوع زلزله خوی

  در روز وقوع حادثه زمین لرزه شهرستان خوی، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در تماس تلفنی با رئیس شورای هماهنگی استان آذربایجان غربی در مورد رسیدگی فوری به بیمه گذاران ...

 • آیین نامه شماره ۷۸

   

  شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و به استناد ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 1391/09/28  «آیین‌نامه اکچوئر رسمی بیمه» را مشتمل بر ۱۹ ماده و ۳ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:

   

  فصل اول: تعاریف

  ماده ۱- واژگان و اصطلاحات مذکور در این آیین‌نامه صرف‌نظر از هر مفهوم دیگری که داشته باشند، با این تعاریف استفاده شده‌اند:

  ۱- بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  ۲- پروانه فعالیت اکچوئری: مجوزی است که در صورت درخواست متقاضی و پس از احراز شرایط این آیین‌نامه توسط بیمه مرکزی صادر می‌شود.

  ۳- اکچوئر رسمی بیمه: شخص حقیقی یا حقوقی است که پروانه فعالیت اکچوئری وی طبق مفاد این آیین‌نامه به تایید بیمه مرکزی می‌رسد.

   

  فصل دوم: شرایط دریافت پروانه فعالیت اکچوئری

  ماده ۲- اشخاص حقیقی برای دریافت پروانه فعالیت اکچوئری باید واجد شرایط زیر باشند:

  ۱-     تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

  ۲-    عدم اعتیاد به مواد مخدر

  ۳-    انجام خدمت وظیفه عمومی ‌و یا ارایه کارت معافیت دائم برای آقایان

  ۴-    دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن

  ۵-    فقدان سوء پیشینه کیفری موثر

  ۶-    دارا بودن یکی از مدارک تحصیلی زیر و سابقه کار مرتبط با اکچوئری به تشخیص بیمه مرکزی به شرح زیر:

  الف- مدرک کارشناسی ارشد آمار بیمه (اکچوئری) و حداقل ۴ سال سابقه کار

  ب- مدرک کارشناسی ارشد سایر رشته‌های مرتبط شامل آمار، ریاضی، بیمه، اقتصاد و مدیریت مالی و حداقل ۶ سال سابقه کار

  ج- مدرک حرفه‌ای در زمینه اکچوئری از مراجع حرفه‌ای بین‌المللی مورد تایید بیمه مرکزی و حداقل ۴ سال سابقه کار

  ۷-    موفقیت در آزمون‌های تخصصی کتبی و شفاهی اکچوئر رسمی ‌بیمه که توسط بیمه مرکزی برگزار خواهد شد.

  ماده ۳- متقاضیان تاسیس مؤسسه اکچوئری رسمی بیمه باید پروانه فعالیت اکچوئری حقیقی داشته باشند.

  ماده ۴- یک مؤسسه ‌اکچوئری رسمی بیمه باید واجد شرایط زیر باشد:

  ۱-     تعداد اعضا یا شرکاء نباید کمتر از سه نفر باشد.

  ۲-    در قالب "مؤسسه غیرتجاری" طبق مقررات مربوط ثبت شود.

  ۳-    عبارت "مؤسسه ‌اکچوئری رسمی بیمه" در نام مؤسسه قید شود.

  ۴-    اساسنامه مؤسسه قبل از ثبت به تایید بیمه‌ مرکزی رسیده‌ باشد.

  ۵-    موضوع فعالیت مؤسسه، انجام عملیات اکچوئری و فعالیت‌های مرتبط باشد.

  تبصره ۱- مدیران مؤسسه اکچوئری رسمی بیمه در مقابل مؤسسه بیمه طرف قرارداد نسبت به فعالیت‌های مؤسسه خود مسئولیت تضامنی دارند.

  تبصره ۲- ثبت هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه یا اعضاء یا شرکاء مؤسسه اکچوئری رسمی بیمه که به ثبت رسیده باشد موکول به ارایه موافقت قبلی بیمه مرکزی است.

  ماده ۵- اشخاص حقیقی و متقاضیان تاسیس مؤسسه ‌اکچوئری رسمی بیمه، هنگام دریافت پروانه فعالیت اکچوئری باید تضمین‌های لازم را بر اساس ضوابطی که بیمه مرکزی مشخص می‌نماید تودیع نمایند.

  ماده ۶- بیمه مرکزی پس از فراهم شدن بسترهای قانونی لازم، صدور پروانه فعالیت و تدوین استانداردهای حرفه‌ای اکچوئر رسمی بیمه را به نهادهای حرفه‌ای مربوط واگذار خواهد نمود.

   

  فصل سوم: وظایف و تعهدات اکچوئر رسمی بیمه
  ماده ۷- اکچوئر رسمی بیمه موظف است حداقل سالی یک بار گزارش‌ خود مشتمل بر ارزیابی و اظهارنظر پیرامون وضعیت مؤسسه بیمه را در محورهای زیر تهیه و حسب مورد به مؤسسه بیمه و بیمه مرکزی ارائه نماید:

  ۱-     مبانی نرخ‌گذاری و نحوه تعیین حق‌بیمه در انواع بیمه‌های زندگی و غیرزندگی و فنی بودن آنها.

  ۲-    نحوه‌ ذخیره‌گیری و کفایت آن.

  ۳-    نحوه ‌محاسبه ‌نسبت توانگری مالی و صحت آن.

  ۴-    نحوه پذیرش و نگهداری ریسک و کفایت پوشش‌های اتکایی.

  ۵-    نحوه مدیریت ریسک‌های مؤسسه بیمه از جمله ریسک سرمایه‌گذاری‌ها.

  ۶-    نحوه محاسبه و توزیع مشارکت در منافع بیمه‌گذاران به ویژه بیمه‌گذاران بیمه‌های زندگی و صحت آن.

  ماده ۸- اکچوئر رسمی بیمه موظف است گزارش‌های خود را در چهارچوب استانداردهای حرفه‌ای که بیمه مرکزی ابلاغ می‌کند و با توجه به صورت‌های مالی مؤسسه بیمه تهیه نماید.

  ماده ۹- در صورتیکه بررسی‌های اکچوئر رسمی بیمه نشان دهد که مؤسسه بیمه نمی‌تواند به تعهدات خود عمل نماید و ادامه فعالیت مؤسسه بیمه به زیان بیمه‌شدگان، بیمه‌گذاران و صاحبان حقوق آنها می‌باشد، موظف ‌است موضوع را بلافاصله به مؤسسه بیمه و بیمه مرکزی اعلام نماید.

  ماده ۱۰- بیمه مرکزی با توجه به گزارش اکچوئر در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، اقدامات اصلاحی را به مؤسسه بیمه ابلاغ می‌نماید و مؤسسه بیمه موظف است طبق نظر بیمه مرکزی اصلاحات لازم را اعمال نماید.

  ماده ۱۱- اکچوئر رسمی بیمه موظف است جز به حکم قانون، از افشای اطلاعاتی کـه برای انجام وظایف و تهیه گزارش‌های اکچوئری دریافت می‌نماید خودداری کند. در غیر این‌صورت مشمول مقررات مربوط خواهد بود.

  ماده ۱۲- اکچوئر رسمی بیمه، در قبال صحت گزارش‌های اکچوئری که طبق مقررات این آیین‌نامه تهیه و ارایه می‌نماید، مسئول است.

  ماده ۱۳- اکچوئر رسمی بیمه، نمی‌تواند عضو هیات مدیره، مدیرعامل و یا کارمند مؤسسات بیمه باشد.

  ماده ۱۴- اکچوئر رسمی بیمه حقیقی یا اعضا و شرکاء مؤسسه اکچوئر رسمی بیمه، همچنین اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول آن‌ها نباید در مؤسسه بیمه‌ای که برای آن گزارش تهیه می‌کنند نفع مستقیم یا غیرمستقیم داشته ‌باشند.

   

  فصل چهارم: وظایف و تعهدات مؤسسه بیمه
  ماده ۱۵- هر یک از مؤسسات بیمه موظفند از تاریخی که بیمه مرکزی اعلام خواهد کرد، یک اکچوئر رسمی بیمه داشته باشند.

  ماده ۱۶- هر یک از مؤسسات بیمه موظفند اکچوئر رسمی بیمه اصلی و اکچوئر رسمی بیمه علی‌البدل خود را برای مدت سه سال از میان اکچوئرهای دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی انتخاب کرده و پس از تایید در هیات مدیره و تصویب در مجمع عمومی ‌خود، اسامی‌ آنها را به همراه میزان حق‌الزحمه و نحوه پرداخت آن به بیمه مرکزی اعلام نمایند. سقف حق‌الزحمه قابل پرداخت به اکچوئر رسمی بیمه هر ساله از سوی بیمه مرکزی تعیین و به مؤسسات بیمه اعلام خواهد شد.

  تبصره- در صورت استعفا، فوت، تعلیق یا لغو پروانه اکچوئر رسمی بیمه اصلی، اکچوئر رسمی بیمه علی‌البدل جایگزین می‌شود.

  ماده ۱۷- مؤسسه بیمه موظف است اسناد، مدارک و اطلاعات لازم برای انجام وظایف و تهیه گزارش‌های اکچوئری را در اختیار اکچوئر رسمی بیمه قرار دهد.

   

  فصل پنجم: ضمانت‌های اجرایی آیین‌نامه

  ماده ۱۸- درصورت تخلف اکچوئر رسمی بیمه از قوانین، مقررات و ضوابط مربوط و یا از دست دادن شرایط مندرج در این آیین‌نامه، بیمه مرکزی حسب مورد هر یک از اقدامات زیر را انجام خواهد داد:

  ۱-     اخطارکتبی به اکچوئر رسمی بیمه

  ۲-    تعلیق پروانه فعالیت اکچوئر رسمی بیمه برای مدت محدود

  ۳-    لغو پروانه فعالیت اکچوئر رسمی بیمه

  ماده ۱۹- مرجع رسیدگی به اختلافات بین اکچوئر رسمی و مؤسسه بیمه، بیمه مرکزی خواهد بود.
  نظرات کاربران