در حال بارگذاری ...
 • انتخاب مدریک پیرصاحب بعنوان دبیر کارگروه بیمه های مسئولیت سندیکا

  مدریک پیرصاحب با رای اعضای کارگروه تخصصی بیمه های مسئولیت بعنوان دبیر این کارگروه انتخاب شد.

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، در آخرین جلسه کارگروه تخصصی  بیمه های مسئولیت سندیکا بابت انتخاب دبیر کارگروه رای گیری بعمل آمد  و طی آن مدریک پیرصاحب  از شرکت سهامی بیمه ایران با اتفاق آرا به مدت یکسال دیگر بعنوان دبیرکارگروه تخصصی  بیمه های مسئولیت سندیکای بیمه گران انتخاب شد.

  بر اساس آئین نامه کارگروه های تخصصی سندیکا، دبیران این کارگروه ها باید عضو آن کارگروه باشند و با رای گیری میان اعضای آن کارگروه به مدت یکسال انتخاب می شوند.
  مطالب مرتبط

  کارگروه تخصصی بیمه های مسئولیت

  سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب ...

  |

  نظرات کاربران