در حال بارگذاری ...

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران

دبیرکل بالاترین مقام اجرایی سندیکا است که توسط شورای عمومی برای دو سال انتخاب می شود و وظایف خود را مطابق اساسنامه مورد عمل سندیکا و اختیارات و وظایفی را که حسب مورد توسط شورای عمومی به وی تفویض می گردد، انجام می دهد.

 

دبیرکل فعلی : 

دکتر سید محمد کریمی (رزومه)

 

دبیران کل سابق:

دکتر سعید خرقانی 

مهردادخواجه نوری

غلامرضا تاجگردون

علی اکبر اولیاء

سید محمد علیپور