در حال بارگذاری ...
 • کمیسیون مالی سندیکای بیمه گران ایران

  به منظور کمک به تحقق اهداف، وظایف، برنامه های سندیکا، انجام امور کارشناسی و ایجاد هماهنگی در فعالیتهای بیمه ای، تعدادی از مدیران عامل و کارشناسان متخب با نظر و رای شورای عمومی در کمیسیون های تخصصی عضو می شوند.

  از جمله کمیسیون های فعال در سندیکا کمیسیون مالی است که اعضای آن به انتخاب شورای عمومی عبارتند از:

   

  سیدرسول تاجدار- رییس کمیسیون مالی سندیکای بیمه‌گران ایران

  دکتر نظرعلی صلاحی نژاد- عضوکمیسیون مالی سندیکای بیمه‌گران ایران

  علی اکبر اکرامی- عضو  کمیسیون مالی سندیکای بیمه‌گران ایران

  دکتر محمدرضا کشاورز- عضو  کمیسیون مالی سندیکای بیمه‌گران ایران

  دکتر داریوش محمدی- عضو کمیسیون مالی سندیکای بیمه‌گران ایران

   

   

   
  مطالب مرتبط

  کمیسیون فنی سندیکای بیمه گران ایران

  کمیسیون فنی سندیکای بیمه گران ایران

  به منظور کمک به تحقق اهداف، وظایف، برنامه های سندیکا، انجام امور کارشناسی و ایجاد هماهنگی در فعالیتهای بیمه ای، تعدادی از مدیران عامل و کارشناسان متخب با نظر و رای شورای عمومی در کمیسیون های تخصصی عضو می شوند. از ...

  |

  کمیسیسون های تخصصی سندیکای بیمه گران ایران

  کمیسیسون های تخصصی سندیکای بیمه گران ایران

  به منظور کمک به تحقق اهداف، وظایف، برنامه های سندیکا، انجام امور کارشناسی و ایجاد هماهنگی در فعالیتهای بیمه ای، تعدادی از مدیران عامل و کارشناسان متخب با نظر و رای شورای عمومی در کمیسیون های تخصصی عضو می شوند. در ...

  |