در حال بارگذاری ...
 • کمیسیون مالی سندیکای بیمه گران ایران

  به منظور کمک به تحقق اهداف، وظایف، برنامه های سندیکا، انجام امور کارشناسی و ایجاد هماهنگی در فعالیتهای بیمه ای، تعدادی از مدیران عامل و کارشناسان متخب با نظر و رای شورای عمومی در کمیسیون های تخصصی عضو می شوند.

  از جمله کمیسیون های فعال در سندیکا کمیسیون مالی است که اعضای آن به انتخاب شورای عمومی عبارتند از:

   

  سیدرسول تاجدار- رییس کمیسیون مالی سندیکای بیمه‌گران ایران

   نظرعلی صلاحی نژاد- عضوکمیسیون مالی سندیکای بیمه‌گران ایران

  علی اکبر اکرامی- عضو  کمیسیون مالی سندیکای بیمه‌گران ایران

   داریوش محمدی- عضو کمیسیون مالی سندیکای بیمه‌گران ایران

   لقمان پاکروان- عضو  کمیسیون مالی سندیکای بیمه‌گران ایران

   

  دبیر: علی کرمی

   

   
  مطالب مرتبط

  کمیسیون فنی سندیکای بیمه گران ایران

  کمیسیون فنی سندیکای بیمه گران ایران

  به منظور کمک به تحقق اهداف، وظایف، برنامه های سندیکا، انجام امور کارشناسی و ایجاد هماهنگی در فعالیتهای بیمه ای، تعدادی از مدیران عامل و کارشناسان متخب با نظر و رای شورای عمومی در کمیسیون های تخصصی عضو می شوند. از ...

  |

  کمیسیسون های تخصصی سندیکای بیمه گران ایران

  کمیسیسون های تخصصی سندیکای بیمه گران ایران

  به منظور کمک به تحقق اهداف، وظایف، برنامه های سندیکا، انجام امور کارشناسی و ایجاد هماهنگی در فعالیتهای بیمه ای، تعدادی از مدیران عامل و کارشناسان متخب با نظر و رای شورای عمومی در کمیسیون های تخصصی عضو می شوند. در ...

  |