در حال بارگذاری ...
 • حضور فعال نمایندگان سندیکای بیمه گران در هیات های حل اختلاف مالیاتی تهران

  نمایندگان سندیکای بیمه گران ایران در هیات های حل اختلاف مالیاتی حضوری فعال و موثر دارند.

  به گزارش سندیکای بیمه گران ایران، در پنج ماهه اول سال 97 چهار نفر از نمایندگان سندیکا در هیات های حل اختلاف مالیاتی که همگی از مدیران خبره مالی و مالیاتی در صنعت بیمه هستند، در اجرای بند 3 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم در جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی شهر تهران حضور فعال داشته و از حقوق صنفی اعضای سندیکا دفاع کرده اند.
  نمایندگان سندیکا در این مدت در 76 جلسه  هیات های مالیاتی ادارات مالیاتی و همچنین اداره کل مودیان بزرگ مالیاتی شهر تهران شرکت نموده و از حقوق قانونی شرکت های بیمه عضو سندیکا و نمایندگان حقوقی شرکت های بیمه گر به دفاع پرداخته اند.

   
  نظرات کاربران