در حال بارگذاری ...
 • برگزاری نشست شورای عمومی در سالن جلسات پژوهشکده بیمه

  جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران با حضور اعضا و مهندس بختیاری رئیس شورای عمومی سندیکا در محل سالن جلسات پژوهشکده بیمه برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، جلسه شورای عمومی روز دوشنبه مورخ سیزدهم دی‌ماه در دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران ایران در سالن کنفرانس پژوهشکده بیمه با حضور اکثریت مدیران عامل مؤسسات بیمه عضو سندیکا برگزار گردید.
  در این جلسه اعضای حاضر به بحث و تبادل نظر در مورد گزارش دبیر کل و رئیس شورای عمومی سندیکا در خصوص ضرورت اجرای دقیق مصوبات شورای عمومی پرداختند که درنهایت به درخواست اعضای این شورا مقرر شد، با معدود شرکت‌های بیمه‌ای که تصمیمات شورای عمومی و هیئت‌رئیسه را اجرا نمی‌نمایند، باستناد مفاد ماده ۱۲ اساسنامه مصوب شورایعالی بیمه و تخلف از اجرای تصمیمات شورای عمومی و هیئت‌رئیسه از طرف هر یک از اعضا مشمول، اقدامات انضباطی از سوی کمیته انضباطی به شرح مفاد دستورالعمل ماده (۱۲) برخورد شود.

  توضیحا اینکه پس از بازنگری و اصلاح اساسنامه سندیکای بیمه‌گران ایران در شورایعالی بیمه، به‌منظور افزایش ضمانت اجرایی مصوبات شورای عمومی به‌موجب تبصره ۱ ماده ۱۲ اساسنامه و دستورالعمل مصوب 8/04/1399 شورای عمومی، کمیته انضباطی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۲ اساسنامه در سندیکا تشکیل گردیده که دارای ۷ نفر عضو، شامل سه نفر از اعضای سندیکا به  انتخاب شورای عمومی، روسای کمیسیون‌های مالی، فنی و حقوقی و دبیر کل می‌باشد که با رعایت مفاد این دستورالعمل به قوانین و مقررات جاری نسبت به تخلفات اعلام‌شده علیه هر یک از اعضای سندیکا رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.
  گفتنی است بر اساس مفاد ماده ۷ دستورالعمل موضوع تبصره ۱ ماده ۱۲ اساسنامه هر یک از اعضا یا دبیر کل سندیکا که مدعی تخلف عضو باشند باید شکایت خود را به دبیرخانه سندیکا تحویل دهند ضمن اینکه شکایت باید کتبی با امضا مدعی تخلف باشد.
  نظرات کاربران