در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در رشته  مهندسی که اعضای آن عبارتند از:

   

   

  شرکت نام نام خانوادگی  سمت در شرکت
  آرمان مهدی مقدم مدیر بیمه های مهندسی
  آسماری سینا مهرپژوه مدیر بیمه های مهندسی و مسئولیت
  آسیا علی حرمتی  مدیر بیمه های مهندسی
  البرز مسعود قراگوزلو مدیر بیمه‌های مهندسی
  امید محمد ترابی مدیر اموال و مسئولیت
  امید علیرضا صادقی نیا رئیس اداره بیمه های مهندسی و مسئولیت
  ایران مجید  عبدی معاون مدیرکل بیمه های اموال
  ایران معین سلیمان حمزوی مدیر بیمه های اموال
  پارسیان سیدفرخ مطهر مدیر بیمه های مهندسی
  پاسارگاد افسانه  غانم مدیر بیمه های مهندسی و سایر بیمه ها
  تجارت نو سید کاظم ملکوتی معاون فنی
  تعاون محمد باباکردی مدیر مسئولیت
  حافظ احمد  قلی پور رییس اداره صدور اموال
  حکمت صبا احمد خداپسند رئیس اداره مسهندسی
  خاورمیانه - -  
  دانا منصور حسینی  
  دی الهه صادقی مدیر بیمه های آتش سوزی و مهندسی
  رازی سعادت فراقی مدیر بیمه های مهندسی
  سامان محمد رضا آقاجانی مدیر مهندسی و رشته خاص
  سرمد الهام  جلوی مدیر بیمه های مهندسی
  سینا مریم  کاویانی نیک  مدیر بیمه های مهندسی و خاص
  کارآفرین سپیده جعفری رئیس اداره مهندسی
  کوثر علی مختاری مدیر بیمه های مهندسی
  ما مجید نظری سرپرست بیمه های مهندسی وانرژی
  معلم ناهید پاسبانی مدیر بیمه های مهندسی
  میهن سارا حاتمی گیگلو  مدیر بیمه های مسئولیت و مهندسی
  نوین محسن  ثابت  مدیر بیمه های مهندسی