در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در حوزه روابط عمومی و تبلیغات که اعضای آن عبارتند از:

   

   

  شرکت نام نام خانوادگی سمت در شرکت
  اتکایی ایرانیان ناصر لقائی مدیر روابط عمومی
  البرز نصرت اله محمدی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل
  امید فرناز کیان مهر رئیس اداره دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل
  ایران سیدعلیرضا  سادات میر مدیرکل امور روابط عمومی و بین الملل
  ایران معین لیلا طاهری فردوئی رئیس اداره روابط عمومی و ارتباط با مشتریان
  آرمان کریم همتی مدیر روابط عمومی
  آسماری راضیه تاجیک مدیر روابط عمومی و تبلیغات
  آسیا محمود افشاری مدیر روابط عمومی
  پارسیان افشین نوری مدیر روابط عمومی
  پاسارگاد عبدالوهاب جاذبی مقدم مدیر روابط عمومی و امور بین الملل
  تجارت نو مجید باقی مدیر روابط عمومی
  تعاون حامد هاتفی رییس اداره روابط عمومی
  حافظ مریم علی نیا مدیر روابط عمومی
  حکمت صبا احسان  طایفی مدیر روابط عمومی
  خاورمیانه مهدی شیرخان رئیس اداره ارتباطات
  دانا بهروز میرزایی مدیر روابط عمومی
  دی جلال  مهدی  مدیر روابط عمومی
  رازی سمیه محمدی مدیر روابط عمومی
  سامان مریم  زمردیان رئیس اداره روابط عمومی 
  سرمد رامتین  حامی فرد مدیر روابط عمومی
  سینا محمود  سلطان آبادی   
  کارآفرین میگل پارسا مسئول روابط عمومی
  کوثر احمدرضا عصاری مدیر روابط عمومی
  ما داود  شکری مدیر روابط عمومی
  معلم آزاده هراتی زاده مدیر روابط عمومی
  میهن پدرام لقمانی مدیر روابط عمومی 
  نوین مهدی  شمسایی مدیر روابط عمومی و اموربین الملل