در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در حوزه حقوقی که اعضای آن عبارتند از:

   

   

  شرکت نام نام خانوادگی  سمت در شرکت
  البرز سید حسن نبوی مدیر امورحقوقی
  امید امیر برابری سرپرست دفتر حقوقی و قراردادها
  ایران فرشید پورکاویان مدیرکل حقوقی و امور قراردادها
  ایران معین سیدرضا کمالی سیدبیگلو اداره حقوقی، قراردادها و ریکاوری
  آرمان - -  
  آسماری - - -
  آسیا احمد جهاندیده مدیر حقوقی
  پارسیان جلال شاکری بهادر مدیر حقوقی
  پاسارگاد سید محمد حجتی مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت
  تجارت نو - - -
  تعاون سحر نوری خانقاه مدیر حقوقی
  حافظ عباس معین زاده مدیر حقوقی
  حکمت صبا منصور میانسری مدیر امور حقوقی
  خاورمیانه حسین سوهانی مسئول امور حقوقی
  دانا عباس لطفی مقدم -
  دی اشکان مستجابی مدیر حقوقی و امور قراردادها
  رازی سعید قاهری مدیر حقوقی و امور قراردادها
  سامان فرهاد معزی  وکیل
  سرمد محمد کیانی مشاور حقوقی
  سینا محمدرضا  نورنژاد  مدیر حقوقی و امور قراردادها
  کارآفرین عذرا دادرس جوان مدیریت امور حقوقی
  کوثر سعداله فغان نژاد مدیر حقوقی
  ما علی علیزاده مشاور حقوقی و امور قراردادها
  معلم پروین محمدی دینانی مدیر حقوقی
  میهن مهدی احمدی رئیس دفتر مدیرعامل
  نوین