در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در رشته بیمه های مسئولیت که اعضای آن عبارتند از:

   

  شرکت نام نام خانوادگی  سمت در شرکت
  آرمان محمدرضا بابائی مدیر بیمه های مسئولیت
  آسماری سینا مهرپژوه مدیر بیمه های مهندسی و مسئولیت
  آسیا حمیدرضا ساری اصلان مدیر بیمه های مسئولیت 
  البرز اردشیر بازگیرفرد مدیر بیمه‌های مسئولیت
  امید محمد ترابی مدیر اموال و مسئولیت
  امید علیرضا صادقی نیا رئیس اداره بیمه های مهندسی و مسئولیت
  ایران مدریک  پیرصاحب معاون مدیر کل بیمه های مسئولیت و حمل و نقل
  ایران معین احد رحیم زاده مدیر بیمه های مسئولیت
  پارسیان محسن  فتحی مدیر بیمه های مسئولیت
  پاسارگاد مهرنوش نجابتی مدیر بیمه های مسئولیت
  تجارت نو محبوبه ضیاء فروغی سرپرست بیمه های  مهندسیو مسولیت 
  تعاون محمد باباکردی مدیریت بیمه های مسئولیت
  حافظ احمد  قلی پور رییس اداره صدور اموال
  حکمت صبا افشین اشعر رئیس اداره مسئولیت
  دانا پوریا احمد نجم آبادی دبیرکارگروه  - مدیر بیمه های مسئولیت
  دی هنگامه بخشی مدیر بیمه های مسئولیت،حمل و نقل و خاص
  رازی سعادت فراقی سرپرست مدیریت بیمه های مسئولیت
  سامان علی  صرفی مدیر بیمه های مسئولیت
  سرمد الهام  جلوی مدیر بیمه های مسئولیت
  سینا محمدرضا  پازرئی  مدیر بیمه های مسئولیت، کشتی و هواپیما
  کارآفرین ولی الله طاهریان مدیر اجرایی نظارت بر بیمه های مهندسی و مسئولیت
  کوثر پیام درگاهی مدیر بیمه های مسئولیت
  ما مصطفی آقارضی مدیر بیمه های مسئولیت
  معلم بهروز طیار مدیر بیمه های مسئولیت
  میهن سارا حاتمی گیگلو  مدیر بیمه های مسئولیت و مهندسی
  نوین مهدیه  میرهاشمی  مدیر بیمه های مسئولیت