در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در رشته اتومبیل که اعضای آن عبارتند از:

   

  شرکت نام نام خانوادگی  سمت در شرکت
  البرز محمدرضا توکلی مدیر بیمه‌های خودرو
  امید امین کریم سرپرست اداره بیمه های خودرو
  ایران عباسعلی  فراشیانی  مدیرکل بیمه های اتومبیل 
  ایران معین سلیمان حمزوی مدیر بیمه های اموال
  آرمان امیرحسین حصارکی مدیر بیمه های اتومبیل
  آسماری صدیقه بهرام زاده مدیر بیمه های اموال
  آسیا محمود  مهربان مدیر بیمه های اتومبیل
  پارسیان رشید   غزال مدیر بیمه های اتومبیل
  پاسارگاد موسی امین زاده معاون مدیر بیمه های اتومبیل
  تجارت نو عباس آقابراری مدیر بیمه های اتومبیل
  تعاون داود جوادی سرپرست مدیریت بیمه های خودرو
  حافظ مرتضی  رسولی رییس اداره صدور اتومبیل 
  حکمت صبا نیما  لطفی مدیر بیمه های خودرو 
  دانا وحیدرضا باختری مدیر بیمه های اتومبیل
  دی محمد علی رجبی علیایی سرپرست مدیریت خودرو
  رازی صادق صدیقی مدیر بیمه های خودرو
  سامان مهرداد  ابازریان  مدیر بیمه های اتومبیل 
  سرمد مجید  حبیبی مدیر بیمه های خودرو
  سینا رسول  صالحی  مدیر بیمه های اتومبیل
  کارآفرین زینب رحیمی رئیس اداره بیمه های اتومبیل
  کوثر مسعود یوسفی مدیر بیمه های اتومبیل
  ما امیر کهن مدیر بیمه های اتومبیل
  معلم سیاوش کمندی مدیر بیمه های اتومبیل
  میهن اسماعیل فلاحی سرپرست مدیریت بیمه های اتومبیل
  نوین ابوالفضل  جهاندیده مدیر بیمه های اتومبیل