در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در رشته اتکایی که اعضای آن عبارتند از:

   

   

  شرکت نام نام خانوادگی سمت در شرکت
  آرمان هادی کشاورزی مدیر اتکایی
  آسماری مهرنوش عباس نژاد معاون اداره اتکایی
  آسیا امین محمدی مدیر اتکایی
  اتکایی امین علی به نژاد مدیر اتکایی
  اتکایی ایرانیان نوشین تقی ختائی مشاور امور اتکایی
  البرز علیرضا پورحسن مدیر بیمه‌های اتکایی
  امید مریم کدخدایی رئیس اداره آمار و اتکایی
  ایران غلامعلی جهانگیری مدیر کل بیمه های اتکایی
  ایران معین علیرضا شباهنگ مدیریت بیمه های اتکایی
  پارسیان محمد فاضل مدیر اتکایی
  پاسارگاد محمدرضا حائری سرپرست بیمه های اتکایی
  تجارت نو علی سلطانی سرپرست مدیریت اتکایی
  تعاون بهاره صدرموسوی مدیر اتکایی
  حافظ یداله  عظیمی تپه مدیر اتکایی
  حکمت صبا سیدمحمدرضا اسماعیلی معاون مدیر اتکایی
  خاورمیانه - -  
  دانا حسن نیکوی سمیعی  
  دی ویدا علی کوثرزاده مدیر اتکایی
  رازی یحیی فردوسی مدیر بیمه های اتکایی و امور بین الملل
  سامان نگین  فتوحی  رئیس اداره اتکایی واگذاری
  سرمد مرجان امیرانی مدیر بیمه های اتکایی 
  سینا علی نجاد  نیازی  مدیر بیمه های اتکایی
  کارآفرین محمدعلی ضرابی مدیر اتکایی و بین الملل
  کوثر محسن امیری زاده مدیر اتکایی
  ما احسان  همتی  سرپرست بیمه های اتکایی و امور بین الملل 
  معلم فرشته رجوانی مدیر اتکایی
  میهن مرجان رضایی معاون بیمه های اتکایی
  نوین سمیه بساطی مدیر اتکایی