در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در رشته اتکایی که اعضای آن عبارتند از:

   

   

  شرکت نام نام خانوادگی سمت در شرکت
  آرمان هادی کشاورزی مدیر
  آسماری مهرنوش عباس نژاد معاون اداره اتکائی
  آسیا امین محمدی مدیر اتکایی
  اتکایی امین علی به نژاد مدیر اتکائی
  اتکایی ایرانیان نوشین تقی ختائی مشاور امور اتکایی
  البرز علیرضا پورحسن مدیر بیمه‌های اتکایی
  امید مریم کدخدایی رئیس اداره آمار و اتکایی
  ایران غلامعلی جهانگیری مدیر کل بیمه های اتکائی
  ایران معین علیرضا شباهنگ مدیریت بیمه های اتکائی
  پارسیان محمد فاضل مدیر 
  پاسارگاد محمدرضا حائری سرپرست بیمه های اتکائی
  تجارت نو علی سلطانی سرپرست مدیریت اتکایی
  تعاون بهاره صدرموسوی مدیریت اتکایی
  حافظ یداله  عظیمی تپه مدیر اتکایی
  حکمت صبا سیدمحمدرضا اسماعیلی معاون مدیر اتکایی
  خاورمیانه - -  
  دانا حسن نیکوی سمیعی  
  دی ویدا علی کوثرزاده مدیر اتکایی
  رازی یحیی فردوسی مدیر بیمه های اتکایی و امور بین الملل
  سامان نگین  فتوحی  رئیس اداره اتکائی واگذاری
  سرمد مرجان امیرانی مدیر بیمه های اتکائی 
  سینا علی نجاد  نیازی  مدیر بیمه های اتکائی
  کارآفرین محمدعلی ضرابی مدیریت اتکایی و بین الملل
  کوثر محسن امیری زاده مدیر اتکایی
  ما احسان  همتی  سرپرست بیمه های اتکائی و امور بین الملل 
  معلم فرشته رجوانی مدیر
  میهن مرجان رضایی معاون بیمه های اتکایی
  نوین سمیه بساطی مدیر